Audio:

LOCKOUT-TAGOUT-LOTO

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 14.06.2012

LOCKOUT - TAGOUT  (LOTO) - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Každý rok jsou v Evropské unii tisíce pracovníků zraněny nebo usmrceny při provádění oprav nebo údržby průmyslového vybavení a strojů. Velké množství těchto úrazů je způsobeno nekontrolovaným zapnutím energie. A to přesto, že v Evropě jsou platné předpisy vyžadující vypnutí a zamknutí veškerých energetických zdrojů při provádění údržby nebo oprav strojů.

CO JE - LOCKOUT – TAGOUT (LOTO) ?
LOCKOUT – TAGOUT -
LOTO je pojmenování pro zavedený systém, kdy každý zaměstnanec / fyzická osoba, který provádí opravu, seřízení, servis nebo kontrolu stroje nebo zařízení provede vždy dopředu přesně stanovené opatření  /úkony a činnosti pro spolehlivé a dostatečné odstavení  /  vypnutí stroje od zdroje energie s cílem zabránit náhodnému spuštění stroje.

LOCKOUT – TAGOUT - LOTO je systém, který po zavedení a po jeho soustavném vyžadování zaměstnavatelem (vedoucími zaměstnanci) zajistí na základě opatření minimalizaci rizik pro zaměstnance a pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Procedura LOCKOUT – TAGOUT - LOTO napomáhá eliminovat bezpečnostní rizika v nejrůznějších typech provozů. Mezi hlavní skupiny rizik, kde se s úspěchem procedura LOCKOUT – TAGOUT - LOTO využívá, patří:
−     Mechanické riziko - zamezuje pohybu zařízení či činnosti stroje.
−     Elektrické riziko - omezuje riziko úrazu elektrickým proudem.
−     Chemické riziko - zamezuje výskyt chemikálií, nebezpečných kapalin, plynu v potrubí.

Procedura LOCKOUT – TAGOUT - LOTO spočívá ve dvou základních krocích:
LOCKOUT – Uzamknout - procedura Lockout spočívá v umístění speciálního uzávěru a visacího zámku na místo, které je kritické pro zapnutí zdroje energie a to takovým způsobem, aby jasně:
-          INFORMOVALO ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto.
-          ZAMEZILO nežádoucí manipulaci se zdrojem energie, která by mohla vést ke zranění či usmrcení osob nebo škodě na majetku.

TAGOUT – Označit - nedílnou součástí procedury je označení uzávěru visačkou. Visačka informuje ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno / vypnuto. Na visačku lze zapsat informace týkající se odpojení (zodpovědný pracovník, datum dokončení.) Na zadní straně visačky může být umístěn text s popisem kroků, které musí obsluha provést před zapnutím zařízení. Podpisem na visačce je poté potvrzeno, že byly dané kroky provedeny.

PROČ  - LOCKOUT – TAGOUT ?
−     bezpečnost práce při opravách, údržbě, odstávkách nebo čištění
−     prevence před zraněním, úrazem
−     prevence před poškozením
−     procedura jasně a zřetelně poukazuje na možná rizika v pracovním prostředí

PRÁVNÍ PŘEDPISY - LOCKOUT – TAGOUT
V České republice není zavedení systému  LOCKOUT-TAGOUT – LOTO zatím jednoznačně legislativně vyžadováno, ale zavedení systému LOTO zajistí plnění základní povinnosti zákoníku práce v prevenci rizik
při zajištění bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce:

"Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům".

Citace části předpisů ve vztahu k systému LOCKOUT - TAGOUT:

Směrnice rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci ze dne 30. listopadu 1989. 

ODDÍL II - POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
Článek 3 - Obecné povinnosti


1) Zaměstnavatel přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby pracovní zařízení dané k dispozici zaměstnancům v podniku nebo závodě bylo vhodné pro vykonávanou práci, nebo aby bylo k tomuto účelu řádně upraveno a mohlo být používáno zaměstnanci bez ohrožení jejich bezpečnosti a zdraví.

2) Při výběru pracovního zařízení, které zaměstnavatel navrhuje používat, musí věnovat pozornost zvláštním pracovním podmínkám a vlastnostem a rizikům pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v podniku nebo závodě, zejména na pracovních místech, nebo všem dalším rizikům spjatým s používáním daného pracovního zařízení.


Pokud není možné plně zajistit, aby pracovní zařízení mohlo být zaměstnanci používáno bez rizika pro jejich bezpečnost nebo ochranu zdraví, přijme zaměstnavatel vhodná opatření ke snížení těchto rizik.

Článek 6 - Informování zaměstnanců 

Informace a písemné pokyny musí obsahovat alespoň údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví týkající se:
−     podmínek používání pracovního zařízení
−     předvídatelných neobvyklých situací
−     závěrů, které je třeba učinit na základě zkušeností popřípadě získaných při používání pracovního zařízení

Článek 7 - Školení zaměstnanců 

−     zaměstnanci pověření používáním pracovního zařízení získali odpovídající školení, včetně školení o rizicích, která toto používání případně zahrnuje

Zákoník práce – ZÁKON č. 262/2006 Sb. v platném znění
ČÁST PÁTÁ - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
HLAVA I - předcházení ohrožení života a zdraví při práci
 

§ 101
1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

§ 102
1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

3) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

4) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí
a)  
omezování vzniku rizik
b)  
odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
c)   
přizpůsobování prac. podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,
d)  
nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,
e)   
nahrazování neb.technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,
f)    
omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,
g)  
plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,
h)  
přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany,
i)     
provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení,
j)    
udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek

 Zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – v platném znění
 

§ 4
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:
a)  
vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
b)  
vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
c)   
pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

§ 5
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,

§ 6
Bezpečnostní značky, značení a signály

1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.
2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.

 Nařízení vlády č.378/2001 Sb.
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění.
 

§3 

1) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.
2) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.

ZÁKLADNÍ KROKY PRO BEZPEČNÝ POSTUP PROVEDENÍ OPRAVY (ÚDRŽBY)

Příprava - nejprve identifikujeme typ zdroje energie, poté připravíme potřebný bezpečnostní prvek a připravíme zdroj energie k odpojení.
Upozornění - informujte všechny odpovědné osoby, kterých se týká odstavení zařízení a oznamte druh práce -servis, oprava, čištění atd...
Vypnutí - zařízení nebo stroje odpojíme od zdroje energie.
Uzamknutí - uzamkněte všechny energetické zdroje, které zamezí přísunu energie do zařízení nebo stroje. Následně viditelně označte všechny bezpečnostní prvky potřebnými visačkami, tabulkami či štítky.
Test - zkontrolujte veškeré části zařízení a ujistěte se, že jsou všechny odpojeny od zdroje energie.
Oprava a údržba - proveďte požadovaný druh práce na zařízení
Navrácení do provozu - po skončení prací, odstraňte veškeré uzávěry a informační visačky. Před opětovným spuštěním zařízení informujte odpovědné osoby

ZAVEDENÍ SYSTÉMU LOCKOUT – TAGOUT - LOTO

Nabízíme Vám kompletní služby v oblasti bezpečnostní procedury LOCKOUT – TAGOUT - LOTO.
Celý postup zavedení bezpečnostní procedury LOCKOUT – TAGOUT - LOTO  pro Vás kompletně připravíme a to v následujícím rozsahu:

- vstupní posouzení stavu a zjištění potřeb s určením cílového stavu systému LOCKOUT – TAGOUT - LOTO
- sestavení časového harmonogramu - vypracujeme kompletní harmonogram nejen zavedení systému LOCKOUT – TAGOUT - LOTO , ale také pravidelných kontrol a zkoušek
určení LOTO týmu zodpovědných zaměstnanců za zavedení a provozování systému
- vypracování auditu bezpečnosti – identifikace rizik a zdrojů energie
- zpracování interních předpisů pro systém LOCKOUT – TAGOUT - LOTO - vypracujeme kompletní seznam úkonů pro správné a bezpečné používání procedury LOTO
- vybavení uzamykacích prvků pro stroje - zajistíme dodávku všech potřebných uzamykacích prvků pro proceduru LOCKOUT – TAGOUT - LOTO od předních světových výrobců
- školení zaměstnanců - proškolení všech zaměstnanců a oprávněných osob, které musí znát pravidla LOTO, nebo kteří přijdou s touto procedurou do styku.
- testování LOCKOUT – TAGOUT - LOTO v praxi - provedeme praktické zkoušky procedury LOTO, včetně zkoušek a vyhodnocení správného používání procedury LOTO
- kontrola systému LOCKOUT – TAGOUT - LOTO - pravidelné kontroly bezpečnosti a používání procedury LOTO

 

V případě zájmu, nebo pro doplnění informací kontaktujte naše techniky - kontakty zde. Těšíme se na spolupráci s Vámi.TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.