Audio:

HASICÍ PŘÍSTROJ - ÚDRŽBA

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 04.07.2016

Pro kontroly, údržbu a opravy HP stanoví prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/ 2001 Sb., v ustanoveních § 9 a 10, že osoba provádějící tyto činnosti, je musí provádět v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje. Výrobce ve své průvodní dokumentaci rozděluje výkon činnosti na HP na kontroly hasicích přístrojů a na servis hasicích přístrojů.

Servisem výrobce souhrnně označuje údržbu, opravy, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů. Výrobce, jako nedílnou součást certifikačního procesu každého jednotlivého typu hasicího přístroje, má vypracovánu průvodní dokumentaci. V ní je i soubor technologických postupů jak ke kontrolám, tak k servisu každého certifikovaného hasicího přístroje z produkce výrobce.

Hasicí přístroje - kontroly:

Průvodní dokumentaci ke kontrolám HP získá, a tudíž oprávněnou osobou se stává ten absolvent kurzu pořádaného výrobcem HP (případně jím pověřenou osobou), který úspěšně složí závěrečnou zkoušku pod dozorem nezávislého orgánu uznaného národními odpovědnými orgány, v souladu s ČSN ISO 11 602-2, norm. příloha A. Společně s nabytím průvodní dokumentace získá i oprávnění ve formě průkazu a certifikát, kterými navenek prokazuje způsobilost k uvedené činnosti. Vše v souladu s výše uvedenou vyhláška MV ČR. Platnost těchto dokumentů je tři roky. Po této době má příslušná osoba povinnost zúčastnit se obnovovacího kurzu, nebo již neplatnou průvodní dokumentaci vrátit a tím tuto činnost přestat vykonávat.

Rozsah kontroly hasicího přístroje :
vlastní postup provedení kontroly (pro typ s tlakovou patronou i pro typ pod stálým tlakem) jako doporučený metodický postup je v příloze článku - INFO - KONTROLA HAS.PŘÍSTROJE

- kontrola vhodnosti použitelnosti daného typu HP a správnosti jeho umístění,
- vizuální kontrola stavu HP vč. antikorozní povrchové ochrany, výr.čísla a jeho čitelnosti, stavu typového štítku,
- zjištění množství hasiva v hasicím přístroji,
- kontrola množství výtlačného plynu (patrona vážením, stálotlaké has. přístroje zjištění tlaku měřením),
- ověření funkčnosti manometru instalovaného na hasicím přístroji,
- demontáž hadice,
- provedení kontroly stavu a průchodnosti hadice s její hubicí a následná zpětná montáž hadice,
- promazání demontovatelných závitových spojů na hasicím přístroji,
- zaplombování demontovatelných závitových spojů zakapávací barvou,
- kontrola únosnosti věšáku hasicího přístroje (dvojnásobek hmotnosti HP),
- kontrola vhodnosti umístění přístroje.

Dokladování provedení kontroly HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.)
- plomba (plastová nebo olověná) s vyznačením data provedení a identifikací realizátora kontroly,
- kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora kontroly,
- protokol vystavený realizátorem kontroly.

Údržba, opravy, plnění a tlakové zkoušky HP (tzv. dílenský servis)
Významnou odborností dílenského servisu je provádění periodických tlakových zkoušek nádob hasicích přístrojů a u HP typu CO2 plnění nádob plyny. Výkon těchto činností není možný bez speciálního technologického zázemí a obě spadají do oblasti státního odborného dozoru prováděného Technickou inspekcí České republiky (TIČR). - informace lze nalézt na webu TIČR. Ta po provedení kontroly technologického vybavení, (periodické zkoušky musí být vykonávány v kryté a vytápěné dílně, vyhrazené pro tento účel, základní technické vybavení je - váhy, zařízení pro provádění tlakových zkoušek v rozsahu oprávnění, vana na zkoušky těsnosti, kontrolní tlakoměry s platnou kalibrací, osvětlovací zdroj na vnitřní prohlídky nádob, odměrný válec na stanovení objemu lahví, sušičku tlakových lahví, vytáčecí zařízení, běžné ruční nářadí - klíče atd.,) přezkoumání systému řízení jakosti v organizaci (včetně metrologie, evidence, archivování) v případě prokázání splnění veškerých stanovených požadavků - nutnost zaštítění pracovníkem s osvědčením k dané odbornosti vystavené rovněž TIČR (- žádost viz.příloha tohoto článku), vydá subjektu oprávnění (- žádost o vydání oprávnění viz.příloha tohoto článku ) k provádění tlakových zkoušek nádob pro všechny typy HP a pro plnění hasicích přístrojů CO2 vydá oprávnění k plnění nádob plyny.

Pro kvalifikovanou možnost vyřazování nevyhovujících HP je nezbytné vlastnictví oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady vystavené odborem životního prostředí místně příslušného městského úřadu konkrétního provozovatele servisní činnosti.

Toto jsou minimální požadavky k tomu, aby výrobce HP mohl s žadatelem vstoupit v jednání a prověřil jeho technologickou a personální vybavenost a systém řízení jakosti. Až po prokázání splnění nezbytných kvalitativních požadavků pak může výrobce HP přikročit k proškolení zaměstnanců žadatele, svěřit žadateli svou průvodní dokumentaci k provádění dílenského servisu a vydat zmocnění k provádění údržby, oprav a plnění HP.

Rozsah úkonů při údržbě, opravách, plnění a tlakových zkouškách nádob hasicích přístrojů
:

- odtlakování s následnou demontáží HP na jednotlivé komponenty,
- kontrola, přetěsnění a případná oprava armatur a dalších komponentů HP,
- oprava povrchové úpravy nádoby HP (klasickou kapalnou nebo práškovou barvou),
- hydraulická tlaková zkouška nádoby a hadic HP s následujícím důkladným vysušením,
- regenerace práškové či vodní náplně, kontrola a promazání veškerých šroubových spojů,
- zpětná kompletace s naplněním a natlakováním HP,
- kontrola těsnosti HP a veškerých jeho spojů a armatur,
- značení typovým štítkem HP a štítkem s údaji o provedeném servisu,
- u vyřazených HP odborná likvidace veškerých jejich komponentů v souladu s legislativou.  

Základní servisní vybavení pro uvedené úkony je navrženo v článku INFO - SERVISNÍ TECHNIKA

Dokladování provedení dílenského servisu HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.):
- plomba s vyznačením dat provedení a identifikací realizátora dílenského servisu,
- kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora dílenského servisu,
- protokol vystavený realizátorem dílenského servisu,
- samostatný protokol pro vyřazené HP vystavený legislativně oprávněným subjektem.

Způsob dokladování :
- plomba se po provedení dílenského servisu a nainstalování HP po servisu zpět na stanoviště,
- štítek realizátora dílenského servisu zůstává umístěný na HP po celou dobu platnosti provedeného servisu,
- protokol o provedeném dílenském servisu je uživateli HP dokládán v originálu vystaveném subjektem, který servis provedl a nikoliv osobou provádějící kontrolu HP. Tímto protokolem se uživatel prokazuje po celou dobu platnosti provedeného servisu.

Článek používá informace z webu www.overenipovereni.cz

.pdf TIČR_žádost_oprávnění_20121002 (0.07MB)
.pdf TIČR_žádost_osvědčení_20121002 (0.08MB)
.pdf TIČR_žádost_osvědčení hromadné_20121002 (0.42MB)
.pdf ÚNMZ_rozdělení_has_přístrojů (0.10MB)


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.