Audio:

POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 19.07.2016

Požárně bezpečnostní řešení :

 Zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby, změny staveb a změny užívání, pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb., Zpracování projektů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 4, vyhlášky č. 246/2001 Sb., zejména pak:

 • samočinného hasicího zařízení, lokálního hasicího zařízení
 • samočinného odvětracího zařízení
 • zařízení pro odvod kouře a tepla

PBŘ - požadavky na obsah :

 Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků  právních  předpisů, normativních požadavků a z podmínek  vydaného  územního  rozhodnutí.  Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

 • návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,
 • řešení  příjezdových  komunikací,  popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,
 • předpokládaný   rozsah   vybavení   objektu   vyhrazenými  požárně  bezpečnostními  zařízeními,  včetně  náhradních  zdrojů  pro  zajištění  jejich provozuschopnosti,
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření  potřeby  zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,
 • grafické  vyznačení  umístění  stavby  s  vymezením předpokládaných odstupových,    popřípadě    bezpečnostních   vzdáleností,   příjezdové  komunikace  a  nástupní  plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.

požárně bezpečnostní řešení, PBŘ, řešení PO stavby

Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje:

 • seznam použitých podkladů pro zpracování,
 • stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 • rozdělení stavby do požárních úseků,stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání  v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření  plamene  po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.), zhodnocení možnosti  provedení  požárního  zásahu,  evakuace osob,  zvířat  a  majetku  a  stanovení  druhů  a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • stanovení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  a  vymezení   požárně   nebezpečného   prostoru,  zhodnocení  odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  ve  vztahu  k  okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • určení  způsobu  zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění  vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení  jiných  hasebních  prostředků  u  staveb,  kde  nelze  použít vodu jako hasební látku,
 • vymezení  zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících  hašení  požáru a záchranné práce,  zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 • stanovení  počtu,  druhů  a  způsobu rozmístění hasicích přístrojů,  popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární techniky,
 • zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,   vzduchotechnická  zařízení,  vytápění  apod.)  z  hlediska požadavků požární bezpečnosti, - stanovení   zvláštních  požadavků  na  zvýšení  požární  odolnosti  stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 • posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje: způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb, vymezení chráněných prostor, určení  technických  a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti, stanovení  druhů  a  způsobu  rozmístění  jednotlivých  komponentů,  umístění řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa,  způsob  ochrany  elektrických,  sdělovacích  a  dalších  vedení, zajištění náhradních zdrojů apod., výpočtovou část, stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace,  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek,)  včetně  vyhodnocení  nutnosti označení míst, na kterých se  nachází   věcné  prostředky  požární  ochrany  a  požárně  bezpečnostní  zařízení.

Vyžaduje-li  to  rozsah  stavby  nebo  v  případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního  řešení   výkresy  požární  bezpečnosti  zpracované  podle  normativních  požadavků.)

PBŘ - výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují:

 • grafické označení  požárních  úseků  včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
 • požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
 • vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru,  celkový  počet  unikajících  osob a počty osob unikajících jednotlivými  směry,
 • schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
 • zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
 • umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
 • způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
 • vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů,  přístupových  komunikací,  nástupních  ploch  pro  požární  techniku  a  zásahových cest.

požárně bezpečnostní řešení, PBŘ, řešení PO stavby

 

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v  závislosti  na rozsahu a velikosti stavby,  přiměřeně   omezen  nebo  rozšířen.  Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení  požární  bezpečnosti  navrhované  stavby.  V  odůvodněných  případech může být součástí požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek.

KONTAKT - bližší podrobnosti, rozsah a cenu za zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby Vám sdělí:
Bc. Jan TUČEK
autorizovaný technik požární bezpečnosti staveb - +420 311 637 448, tucek@tusan.cz

Jaroslav KOLÁČEK
technik požární ochrany - +420 311 517 620, kolacek@tusan.cz, projekty@tusan.cz

POŽADAVKY NA PODKLADY pro zpracování požárně bezpečnostního řešení naleznate na odkazu na stránkách společnosti TUSAN s.r.o. - požádavky na podklady

PBŘ - reference :

Letiště Bratislava - požárně bezpečnostní řešení terminálu - autor PBŘ - Jaroslav Koláček, Jan Tuček
Klementinum Praha - požárně bezpečnostní řešení Národní knihovny - autor PBŘ - Jaroslav Koláček, Jan Tuček
Bytový dům - Hálkova, Praha - autor PBŘ Jaroslav Koláček

PBŘ - ocenění:
 

ZLATÝ PLAMEN 2011- Profesní komora požární ochrany - projekt Revitalizace objektu Národní knihovna Praha

REFERENCE – PBŘ – požární bezpečnost staveb  

Letiště Přerov – odbavovací budova – projekt požární ochrany

2013

AGA – Letiště s.r.o.

Hangár TIME AIR – projekt požární ochrany

2013

Studio MOA

Letiště Biskupice – projekt požární ochrany

2013

AGA – Letiště s.r.o.

Heliport Uherské Hradiště – projekt požární ochrany

2012

AGA – Letiště s.r.o.

Letiště Pardubice – projekt terminálu – projekt požární ochrany

2012

AGA – Letiště s.r.o.

Letiště Poprad – terminál – projekt požární ochrany

2012

AGA – Letiště s.r.o.

MAXIT – míchárna maltových směsí – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany  

2010 - 2012

SPEKTRA s.r.o.

Bytové domy Hálkova – Praha 2 – projekt požární ochrany

2010 - 2011

Atelier SAEM s.r.o.

Hala Lindstrom Žebrák – rozšíření provozu – projekt požární ochrany

2010 - 2011

SPEKTRA s.r.o.

Komunitní centrum a fara – Hořovice – projekt požární ochrany

2010

SPEKTRA s.r.o.

Modernizace a rekonstrukce areálu SOŠ a SOU Lipí – Praha 9 – projekt požární ochrany

2010

Atelier A CZ s.r.o.

Revitalizace NK – Klementinum – 3. etapa – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany  

2010 - 2012

Metroprojekt Praha a.s.

Revitalizace NK – Klementinum – 2. etapa – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany  

2009 - 2010

Metroprojekt Praha a.s

Fáblovka – obchodní a distribuční centrum – 1.etapa – Pardubice – projekt požární ochrany

2009

INGPRO Praha s.r.o.

Penzion Valy u Mariánských Lázní – projekt požární ochrany

2009

Atelier SAEM s.r.o.

Rekonstrukce vily na Hanspaulce – projekt požární ochrany

2009

Drobný Architects

Revitalizace NK – Klementinum – 1. etapa – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany  

2008 - 2009

Metroprojekt Praha a.s

Revitalizace NK – Klementinum – celková koncepce požární ochrany objektu

2008

Metroprojekt Praha a.s

Hangár ABS Jet  - projekt požární ochrany

2009 – 2010

AGA – Letiště s.r.o.

Rekonstrukce hangáru F – letiště Praha Ruzyně - projekt požární ochrany

2009

ČSA a.s.

Letiště Bratislava – výstavba Terminálu - projekt požární ochrany – řešení zabezpečení požární ochrany objektu, koordinace profesí

2008 – 2010

AGA – Letiště s.r.o.

Letiště České Budějovice – kompletní rekonstrukce a dostavba - projekt požární ochrany

2008

Nikodem a partner s.r.o.

Letiště AERO Vodochody – Terminál - projekt požární ochrany

2007 - 2008

Nikodem a partner s.r.o.

Bytový komplex Beroun, výstavba řadových RD HARMONIE Beroun - projekt požární ochrany

2007 - 2008

SPEKTRA s.r.o.

Přístavba knihovny Zdice - projekt požární ochrany

2006

MěÚ Zdice

Letiště Praha - Mosty Apron D1 - projekt požární ochrany

2006

Letiště Praha s.p.

Hala Lubná - projekt požární ochrany

2006

RAKOTRANS Rakovník s.r.o.

Hangár G - projekt pro územní řízení - projekt požární ochrany

2005 - 2006

České aerolinie a.s.

Terminál Sever 2 - letiště Praha Ruzyně - realizační dokumentace - projekt požární ochrany

2005 - 2006

Letiště Praha s.p.
Nikodem a partner s.r.o.

Hangár AVIATION SERVICE a.s. - projekt požární ochrany

2005

Nikodem a partner s.r.o.

Parking D - Letiště Praha Ruzyně - projekt požární ochrany

2005

Nikodem a partner s.r.o.

Hala EKIS s.r.o. - projekt požární ochrany

2005

EKIS s.r.o.

Adaptace pavilonu B SOŠ Praha 9 - projekt požární ochrany

2005

EKIS s.r.o.

Výrobní areál Hostomice - MANDÍK a.s. - projekt požární ochrany

2005

MANDÍK a.s., SPEKTRA s.r.o.

Výrobní haly ALBION - Osov - projekt požární ochrany

2005

ALBION GROUP s.r.o.

Centrální hasičská stanice - letiště Praha Ruzyně - projekt požární ochrany

2004 - 2006

Nikodem a partner s.r.o.

Úprava výrobních hal Osov - ALBION

2004

ALBION Group s.r.o.

Divadlo Česká Lípa

2004

MORIX s.r.o.

Sportovní hala Vrchlabí

2004

MORIX s.r.o.

CEMBRIT laboratoř

2004

SPEKTRA s.r.o.

Víceúčelový dům Uherské Hradiště

2004

Ing.arch.Drobný

IGY České Budějovice

2004

BAZILIKA Č.B. v.o.s.

Depo autocisteren - letiště Praha Ruzyně

2004

Nikodem a partner s.r.o.

Penzion KLÍMA Františkovy Lázně

2003

Janka Klímová

ZŠ Vrchlabí - rekonstrukce pavilonu U2.2

2003

MORIX s.r.o.

Obytné domy Šeberov

2003

Hl.m.Praha

Obchodně administrativní sídlo ALBION - Praha

2003

ALBION Group s.r.o.

Domov důchodců Rudná - změna stavby před dokončením

2003

JEŽ s.r.o.

TERMINÁL SEVER 2 - letiště Praha Ruzyně

2002 - 2007

Nikodem a partner s.r.o.

KOLEKTORY - letiště Praha Ruzyně

2002 - 2005

Nikodem a partner s.r.o.

Divadlo Jaroměř - rekonstrukce divadla

2002

Město Jaroměř

Rekonstrukce hangáru A - letiště Praha Ruzyně

2002

ČSL s.p.

Základnové stanice GSM Paegas Praha, Bratronice, Vyskeř

2000

Radiomobil a.s.

Administrativní budova - GLAVERBEL CZECH a.s. Teplice

2000

GLAVERBEL CZECH a.s.

Rekonstrukce a dostavba hotelu SAVOY - WESTEND Špindlerův Mlýn

2000

BENNET a.s.

NCN Beroun - rekonstrukce objektu

1999

NCN Beroun

Terasy Červený Vrch - výstavba obytného komplexu

1999

SKANSKA - Červený Vrch s.r.o.

Stavby mostů Praha a.s. - zařízení staveniště - silniční okruh - stavba 517 - Řepy-Ruzyně

1999

SMP a.s.

Skladovací hala - Karlovarská 614/111 Praha 6

1999

A.P.B. a.s.

Výrobní závod MECAPLAST Žebrák

1999

MECAPLAST Žebrák

Divadlo Slaný - rekonstrukce divadla

1998-99

Město Slaný

TRANSKAM Hořovice - přístavba skladu

1998

TRANSKAM Hořovice

Obchodně tranzitní areál Kněževes - Administrativní budova

1998

GREBNER spol.s.r.o.

HOTEL SAP Žebrák

1998

Atelier SAP s.r.o.

POLICIE ČR - rekonstrukce objektu Bartolomějská 13 Praha

1998

DERA s.r.o.

POLICIE ČR - rekonstrukce objektu Krakovská Praha 1

1998

DERA s.r.o.

Výrobní závod AssiDomäm Packaging ČR - Žebrák

1998

AssiDomän Packaging ČR
SKANSKA-STAV s.r.o.
GREBNER spol.s.r.o.

Výrobní závod LIPO Český Krumlov - rekonstrukce

1997-98

LINDE POHOHY

Výrobní závod LINDE FRIGERA Beroun

rekonstrukce a přístavba výrobních a skladovacích objektů

1996-98

LINDE FRIGERA

.pdf PBŘ - Terminál Sever 2 - Letiště Praha Ruzyně - reference (0.19MB)

požárně bezpečnostní řešení stavby
požárně bezpečnostní řešení stavby
požárně bezpečnostní řešení stavby


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.