Audio:

PRACOVNÍ ÚRAZY OD 1.1.2015

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 09.02.2015

Pracovní úrazy od 1.1.2015

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb. upravuje s účinností od 1. ledna 2015 některé postupy při hlášení pracovních úrazů uvedené v nařízení vlády č.  201/2010 Sb.,  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Podívejme se tedy na pracovní úrazy nejlépe v kontextu vybraných povinností při evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a na změny platné od 1. ledna 2015. Novinky budou v textu vždy označeny tučným písmem s podtržením.

Evidence úrazů

Zaměstnavatel vede evidenci o všech úrazech v knize úrazů, která může mít listinnou nebo elektronickou podobu.

Evidence v knize úrazů musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména a příjmení úrazem postiženého zaměstnance
 2. datum a hodinu úrazu
 3. místo, kde k úrazu došlo
 4. činnost, při níž k úrazu došlo
 5. počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu
 6. celkový počet zraněných osob
 7. druh zranění a zraněná část těla podle (přílohy 3 nařízení vlády č. 170/2014 Sb. - viz. příloha)
 8. popis úrazového děje
 9. druh úrazu
 10. zdroj úrazu
 11. příčiny úrazu
 12. jména svědků úrazu
 13. jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal

Zaměstnavatel vydá na žádost zaměstnanci potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize úrazů.

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel u všech úrazů, při nichž došlo

 1. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
 2. k úmrtí zaměstnance

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám (postižený zaměstnanec nebo v případě smrtelného úrazu rodinní příslušníci). 

Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (vzor záznamu o úrazu )

Záznamy o úrazu zasílá zaměstnavatel za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin
 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 4. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
 2. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 3. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 4. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn.

Záznam o úrazu – hlášení změn

Pokud se po odeslání záznamu o úrazu zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví záznam o úrazu – hlášení změn.

Záznam o úrazu – hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že

 1. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu
 2. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu
 3. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel
 4. došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn
 5. na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel  nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 1. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 2. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 3. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn
 4. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a při smrtelném pracovním úrazu záznam o úrazu – hlášení změn i organizační složce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn.

V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu – hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn je uveden v příloze č. 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (vzor záznamu o úrazu – hlášení změn)

Záznam o úrazu i záznam o úrazu – hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

Hlášení úrazu

Pracovní úraz ohlašuje zaměstnavatel bez zbytečného odkladu

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin
 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 3. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat
 4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu
 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil

Smrtelný pracovní úraz ohlašuje zaměstnavatel bez zbytečného odkladu

 1. územně příslušnému útvaru Policie České republiky
 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 3. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti
 4. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu
 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil
 6. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

zdroj informace: www.tusan.cz

.doc vzor_zaznam_o_urazu_2015_verze_1 (0.09MB)
.doc vzor_zaznam_o_urazu_2015_verze_2_formularova_pole (0.11MB)
.doc vzor_zaznam_o_urazu_hlaseni_zmen_2015_verze_1 (0.04MB)
.doc vzor_zaznam_o_urazu_hlaseni_zmen_2015_verze_2_formularova_pole (0.05MB)
.pdf Příloha 3 NV č 170_2014 Sb (0.07MB)


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.