Audio:

HYDRANTY - MĚŘENÍ

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 19.10.2016

Revize a údržba hydrantových systémů. Revizi a údržbu hydrantových systémů musí provádět oprávněná osoba. Oprávněná osoba je osoba s nezbytným zaškolením a zkušenostmi, která má přístup k příslušnému nářadí, zařízení a informacím, k návodu k údržbě, která zná všechny speciální postupy doporučené výrobcem a je schopna provádět příslušné postupy údržby.

Revize a údržba se provádí jednou za rok, pokud není stanovena kratší lhůta.

Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 metru až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). V nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému musí být zajištěn přetlak 0,2 mpa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň q = 0,3 l.s-1.

Zdroje požární vody

Jako zdroj požární vody může být vnější nebo vnitřní odběrné místo. Vnějšími odběrnými místy jsou nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany, plnící místa, vodní toky a přirozené nebo umělé nádrže na vodu. Vnitřními odběrnými místy jsou hadicové systémy se zploštitelou nebo tvarově stálou hadicí.

Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut.

Vnitřní odběrná místa

Hadicové systémy musí být navrženy tak, aby mohly být účinně obsluhovány jednou osobou.

Účinná obsluha – je postup, kdy v počáteční etapě rozvoje požáru, jedna osoba bez mimořádného úsilí překoná i zamčená dvířka skříně hadicového systému, otevře ručně ovládaný přítokový ventil, uchopí uzavíratelnou proudnici, s pomocí směrového vedení hadice nebo otočného hadicového uložení plynule rozvine v žádaném směru potřebnou délku hadice a nastavením proudnice do příslušné polohy začne hasit. (pozn. Jako nevyhovující z hlediska účinné obsluhy, se posuzují případy, kdy hadici v prostoru nelze přímo rozvinout v celé délce 20 m, bez případných ohybů či zlomů kolem rohů, její průchod přes dveře opatřené samozavírači, popř.zachycení hadice při rozvíjení o překážku).

Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 metru až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení).

Nejodlehlejší místo požárního úseku může být od vnitřního odběrného místa vzdáleno nejvýše:
- 40 m, pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí;
- 30 m, pro hadicový systém se zploštitelnou hadicí.

Vzdálenost se měří v ose skutečné trasy hadice. Přitom se počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 m u obou typů hadicových systémů.

V nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému musí být zajištěn přetlak 0,2 mpa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň q = 0,3 l.s-1.

Jmenovitá světlost potrubí dn, které napájí vnitřní odběrná místa, nesmí být menší než jmenovitá světlost těchto zařízení. Zúžení průřezu v místě osazení vodoměrného zařízení, popř. Omezovače průtoku filtru či jiné armatury, nesmí dojít na vnitřních odběrních místech ke nížení odběru vody pod nejmenší hodnoty; přetlak 0,2 mpa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň q = 0,3 l.s-1.

U stávajících vnitřních požárních hydrantů se doporučuje provedení roční revize a údržby. Při ověřování průtokových a tlakových parametrů vnitřních požárních hydrantů se (pro nejméně příznivý případ) považuje za vyhovující minimální přetlak 0,1 mpa při současném průtoku alespoň 0,27 l.s-1 (pro hydranty dříve typově označené 25 d) a 1,7 l.s-1 (pro hydranty dříve typově označené 52 c). Hodnoty se měří v místě výstřiku proudnice.

Hadicové systémy

Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

Požární hadicový naviják s ručním ovládáním (ruční hadicový naviják) – hasicí zařízení skládající se z navijáku s přívodem vody středem, z ručně ovládaného přítokového ventilu v blízkosti navijáku, tvarově stálé hadice, uzavíratelné proudnice a ze směrového vedení hadice, pokud je požadováno.

Minimální průtok

Průtoky při nastavení plného a sprchového proudu nesmějí být při zkoušce hadicového navijáku podle E.4.1 ČSN EN 671-1 menší než příslušné hodnoty uvedené v tabulce 6.

Při zkoušce se hadicový naviják instaluje v souladu s pokyny dodavatele (obrázek 1). Na naviják se navine naplněná hadice a zajistí se tak, aby zůstal nenavinutý konec hadice v délce 1 ± 0,1 m a aby přítokový ventil, popř. automaticky ovládaný ventil byl ve zcela otevřené poloze. Měří se a zaznamenává průtok q při sprchovém a/nebo plném proudu, je-li to vhodné při tlaku 0,6 ± 0,025 MPa.

Obrázek 1: Uspořádání pro měření průtoku hadicového navijáku

Tabulka 6: Minimální průtoky a minimální součinitel K v závislosti na tlaku

Průměr hubice nebo ekvivalentní průměr

mm

Minimální průtok Q l/min

Součinitel K

(viz poznámka)

p = 0,2 MPa

p = 0,4 MPa

p = 0,6 MPa

4

12

18

22

9

5

18

26

31

13

6

24

34

41

17

7

31

44

53

22

8

39

56

68

28

9

46

66

80

33

10

59

84

102

42

12

90

128

156

64

POZNÁMKA   Průtok Q a tlak p je ve vztahu podle rovnice Q = K √10 p, kde Q je v l/min a p je v MPa.

Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

(Požární) hydrantový systém – hasicí zařízení skládající se ze skříně nebo krytu, hadicového uložení, ručně ovládaného přítokového ventilu, zploštitelné hadice se spojkami a uzavíratelné proudnice.

Minimální průtok

Průtoky při nastavení plného nebo sprchového proudu nesmějí být při zkoušce hadicového systému podle E.4.1 ČSN EN 671-2 menší než příslušné hodnoty uvedené v tabulce 7.

Při zkoušce se hydrantový systém instaluje v souladu s pokyny dodavatele. Obecně tak, jak je znázorněno na obrázku 2. Celá hadice se rozvine v přímém a vodorovném směru. Zcela se otevře uzavírací ventil. Měří se a zaznamenává se průtok Q při sprchovém a/nebo plném proudu při tlaku (0,6 ± 0,025) MPa.

Obrázek 2: Uspořádání pro měření průtoku

Tabulka 7: Minimální průtoky a minimální součinitel K v závislosti na tlaku

Průměr hubice nebo ekvivalentní průměr

mm

Minimální průtok Q l/min

Součinitel K

(viz poznámka)

p = 0,2 MPa

p = 0,4 MPa

p = 0,6 MPa

9

66

92

112

46

10

78

110

135

55

11

93

131

162

68

12

100

140

171

72

13

120

170

208

85

POZNÁMKA   Průtok Q a tlak p je ve vztahu podle rovnice Q = K √10 p, kde Q je v l/min a p je v MPa.

Zařízení pro provedení revize

Pro vlastní provedení revize hydrantu - měření průtoku, případně tlaku nabízíme dva základní typy měřících zařízení:

FLOWMETER 190 - průtokoměr digitální pro vnitřní hydranty rozsah měření průtoku 11 - 190l/min.

Vlastní průtokoměr se skládá z tělesa vlastního turbínového průtokoměru osazeného půlspojkami C52 a průmyslového digitálního měřícího zařízení. Měřící zařízení je napájeno vlastním bateriovým zdroje (2 lithiové baterie 3V). Životnost baterie v zařízení je cca 5 roků.
Měřené výsledky jsou zobrazovány na zobrazovacím displeji měřícího zařízení.

Průtokoměr slouží k měření ustáleného průtoku za časovou jednotku – měření v l/min.
Průtokoměr je navržen pro měření průtoku pouze jedním směrem.
Směr měření je vyznačen šipkou na průtokoměru.

Průtok může být měřen pouze na rovném potrubí – hadici. Nerovné potrubí (kolena, odbočky, redukce aj.) mohou ovlivnit přesnost měření průtoku. Nátok do průtokoměru by měl být minimálně dvacetinásobkem vnitřního průměru turbíny – tzn. délka hadice pro napojení průtokoměru by měla být dlouhá alespoň 45cm. Odtok z průtokoměru by měl být minimálně o délce 5 násobku vnitřního průměru turbíny – tzn. alespoň 15cm.

technické údaje:
měřený lineární průtok – rozsah  11 – 190l/min

maximální pokles tlaku při měření 0,34 bar
váha zařízení 0,5kg
teplotní rozsah pro měření – 18°C - + 60°C
teplotní rozsah pro skladování – 40°C - + 70°C
průtokoměr je testováný a kalibrováný

FLOWMETER 190 D - průtokoměr digitální s manometrem pro vnitřní hydranty - rozsah měření průtoku 11 - 190l/min.

Vlastní průtokoměr se skládá z tělesa vlastního turbínového průtokoměru osazeného manometrem (rozsah 0 - 10 bar), půlspojkami C52 a průmyslového digitálního měřícího zařízení. Měřící zařízení je napájeno vlastním bateriovým zdroje (2 lithiové baterie 3V). Životnost baterie v zařízení je cca 5 roků. Měřené výsledky jsou zobrazovány na zobrazovacím displeji měřícího zařízení.
Průtokoměr slouží k měření tlaku (rozsah 0 - 10 bar) a ustáleného průtoku (rozsah 11 - 190 l) za časovou jednotku – měření v l/min.
Průtokoměr je navržen pro měření průtoku pouze jedním směrem. Směr měření je vyznačen šipkou na průtokoměru.
Průtok může být měřen pouze na rovném potrubí – hadici. Nerovné potrubí (kolena, odbočky, redukce aj.) mohou ovlivnit přesnost měření průtoku. Nátok do průtokoměru by měl být minimálně dvacetinásobkem vnitřního průměru turbíny – tzn. délka hadice pro napojení průtokoměru by měla být dlouhá alespoň 45cm. Odtok z průtokoměru by měl být minimálně o délce 5 násobku vnitřního průměru turbíny – tzn. alespoň 15cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
měřený lineární průtok – rozsah  11 – 190 l/min

měřený tlak - rozsah 0 - 10 bar
maximální pokles tlaku při měření 0,34 bar
váha zařízení 0,5kg
teplotní rozsah pro měření – 18°C - + 60°C
teplotní rozsah pro skladování – 40°C - + 70°C
průtokoměr je testováný a kalibrováný

souprava na zkoušení hydrantů - HPS :

Souprava pro zkoušení hydrantů HPS umožňuje jak provedení statické tlakové zkoušky, tak i dynamické tlakové zkoušky na zavodněných rozvodech. Zařízení je uloženo v transportním kufru. Součástí zařízení jsou převodní tabulky pro vyhodnocení provedených zkoušek.

Souprava se skládá z:
-  spojka C PN 16, C52
-  4 výměnné trysky 4, 6, 9 a 12 mm
-  tlakoměr 0-25 bar
-  přepravní kufr
-  tabulka pro vyhodnocení

rozměry:
délka kompletu: 1500 mm, délka hadice: 1300 mm

rozměry transportního kufru:  šíře: 510 mm, délka: 370 mm, výška 130mm
hmotnost: 4,5kg

zdroj informace: www.tusan.cz


průtokoměr


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.