Audio:

EVAKUAČNÍ PLÁN

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 24.09.2013

Evakuační a únikové plány

V případě vzniku mimořádné události (požár, povodeň, porucha technologického zařízení, atd.) nebo jiné nebezpečné situace v objektu, je evakuace jedním z účinných nástrojů řešení této situace. Aby byla evakuace bezpečná, měl by každý zaměstnavatel (podle zákoníku práce § 102) přijmout opatření a stanovit pokyny pro případnou evakuaci zaměstnanců, jiných osob nacházejících se v objektu, zvířat a materiálu. Jednou z možností pro splnění tohoto požadavku je zpracování evakuačního plánu.

Evakuační plán - proč je nutné jej zpracovávat ?

Povinnost zpracovávat evakuační plány vyplývá především ze zákona o požární ochraně (§ 15 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) a dále z výše zmiňovaného zákoníku práce (§ 102 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Podle § 33 Vyhlášky 246/2001 Sb. (o požární prevenci), musí právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo činnosti, kdy se jedná podle § 18 této vyhlášky o „složité podmínky pro zásah“ zpracovávat evakuační plán. Plán se dále musí zpracovávat, pokud tak stanoví dokumentace PO zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti „Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“.

Evakuační plán - kdo smí zpracovávat evakuační plány a jeho náležitosti ?

Dokumentaci PO, tedy i evakuační plány, smí zpracovávat pouze technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO. Požární evakuační plán se skládá z textové a grafické části.

Textová část musí obsahovat:

 • osobu, která bude evakuaci organizovat,
 • místo, ze kterého bude evakuace řízena,
 • osoby a prostředky, s jejichž pomocí bude evakuace řízena,
 • cesty a způsob evakuace, 
 • místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat,
 • určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
 • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
 • určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a způsob jeho střežení.

Grafická část slouží ke znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích, případně jejich částí (pokud jsou podlaží příliš rozsáhlá). Evakuační plán musí být umístěn na dobře viditelném a trvale přístupném místě. Ve stavbách ubytovacích zařízení se umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu do únikových cest. Na plánu musí být vyznačena poloha (místo, kde se nacházíte), musí být správně orientován, aby směr únikové cesty odpovídal reálu. Směr únikových cest je vyznačen od místa, kde se pozorovatel nachází. Podrobné požadavky na vzhled a obsah únikového a evakuačního plánu jsou v ČSN ISO 23601.

evakuační plán - vzor provedení

Evakuační plán - provedení podle technické normy ČSN ISO 23601

V květnu v roce 2011 vyšla nová technická norma ČSN ISO 23601 (Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány), která stanovuje zásady pro navrhování a požadavky na vzhled únikových plánů. Podle této normy je pojem „únikový plán“ srovnatelný s pojmem „grafická příloha požárního evakuačního plánu“ ve smyslu Vyhlášky č. 246/2001 Sb. Tato norma má zajistit společný (mezinárodní) způsob sdělování důležitých bezpečnostních informací obyvatelům/uživatelům objektu.

Stanovuje, že jakýkoliv plán musí:

 • uvádět přesnou polohu uživatele,
 • být barevný,
 • být v měřítku (podrobnosti, jako jsou schodiště a chodby, mohou být ve větším měřítku ke zvýšení viditelnosti),
 • mít pozadí v bezpečnostní bílé nebo fosforeskující bílé barvě,
 • mít minimální velikost A3, u únikových plánů umístěných v jednotlivých místnostech může být i A4,
 • být aktuální,
 • mít orientaci zobrazení plánu vztaženu k prohlížejícímu (umístění na levé straně plánu jsou vůči prohlížejícímu vlevo a umístění na pravé straně plánu jsou vůči prohlížejícímu napravo),
 • být použity stejné bezpečnostní značky, jaké jsou instalovány v objektu v souladu s ISO 7010,
 • obsahovat legendu,
 • mít normalizované záhlaví, včetně slova „Únikový plán“ v jazyce (jazycích) země, v níž se plán používá,
 • zobrazovat pozici míst shromažďování (shromaždišť) jako součást podrobnosti únikového plánu nebo přehledového plánu.

V normě jsou dále stanoveny požadavky na:

 • velikosti prvků plánu (výška písma, záhlaví, bezpečnostních značek, tloušťky čar, atd.),
 • vzhled záhlaví,
 • přehledový plán a jeho náležitosti (místa shromažďování, půdorys objektu se stanoveným sektorem, který je zobrazen jako zvýrazněná podrobnost únikového plánu, zjednodušené zobrazení okolí (komunikace, parkovací plochy a další budovy)),
 • bezpečnostní pokyny,
 • legenda,
 • informace o zhotoviteli plánu, názvu objektu, označení podlaží, datum vyhotovení plánu a datum jeho revize, číslo plánu,
 • instalaci a umístění plánu,
 • jeho kontrolu a revizi.

evakuační plán - vzor provedení

V informativních přílohách této normy jsou uvedeny vzory provedení únikového plánu.

V případě jakékoliv změny v dispozici objektu v umístění protipožární výstroje apod. je nutné provést aktualizaci únikových plánů.

Evakuační plán - použitá literatura

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
ČSN ISO 23601: 2011 Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány.

zdroj informace: www.tusan.cz


evakuační plán - vzor - ČSN ISO 23601
evakuační plán - vzor - ČSN ISO 23601
evakuační plán - vzor - ČSN ISO 23601


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.