Audio:

REVIZE ELEKTRO SPOTŘEBIČU

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 24.10.2011

Není snad člověka, který by si pod pojmem „elektrický spotřebič“ nedokázal něco představit. Elektrické spotřebiče nám slouží, umožňují vykonávat naši pracovní činnost, pomáhají v domácnosti, využíváme je pro zábavu a většinou si ani neuvědomujeme, že také mohou způsobit škody na majetku, úrazy nebo i ohrozit život.

Z toho důvodu je vhodné, a pro vlastníky spotřebičů ze zákona i povinné zajistit provádění jejich pravidelných kontrol a revizí, aby případné závady spotřebičů nemohly způsobit škody na majetku či zdraví osob, které s nimi přijdou do styku.

Legislativní základ pro ověřování bezpečnosti el. spotřebičů

Zajištění bezpečnosti - povinnost majitele el. spotřebiče. Současná legislativa zatím nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnosti. Doma si každý za zdraví své a svých blízkých a za svůj majetek odpovídá sám. Jinak je tomu, ale pokud el. spotřebič svěříme svému zaměstnanci, provádíme opravy spotřebičů, používáme je k podnikatelské činnosti nebo je umístíme k použití na místech veřejně přístupných. Potom je již vlastník nebo uživatel spotřebiče odpovědný za případné škody spotřebičem způsobené a je proto v jeho zájmu, aby byl spotřebič pravidelně kontrolován a revidován v souladu s platnými normami. Vzhledem k tomu, že pravidelným prohlídkám a revizím podléhá prakticky jakýkoliv předmět, který se při svém provozu připojuje k síťovému napětí, neexistuje snad firma, dílna, škola, úřad nebo jiná instituce, kde by se nevyskytoval elektrický spotřebič a pro jeho majitele či provozovatele tedy i povinnost zajistit jejich pravidelné kontroly a revize. Jednou z možností, jak splnit tuto povinnost vyplývající mimo jiné i ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví), je najmout si pro tuto práci specializovanou firmu - revizního technika. Toto řešení ovšem může být při velkém množství spotřebičů finančně náročné. Proto se může jevit jako výhodnější pověřit touto činností vlastního zaměstnance, který, pokud bude splňovat požadavky příslušných norem na kvalifikaci, může provádět revize a kontroly převážné části el. spotřebičů a zaměstnavateli tak ušetří nemalé finanční prostředky.

Provádění revizí a kontrol velké části elektrických spotřebičů si může jejich majitel zajistit vlastními silami za předpokladu, že splní následující podmínky:

  • prováděním revizí pověří a nechá proškolit pracovníka s požadovanou elektrotechnickou kvalifikací.
  • pořídí měřicí přístroje odpovídající požadavkům příslušných norem.
  • zavede evidenci spotřebičů a způsob dokladování provádění jejich revizí.

 

Přehled norem pro revize el. spotřebičů

V současné době se konkrétně provádění kontrol a revizí el. spotřebičů týká několik norem.
ČSN 33 1600 je norma pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání. Ustanovení této ČSN týkající se měření při revizích již v současnosti zaostávají za obrovským rozmachem elektroniky, která ve stále větší míře proniká i do ručního nářadí. Proto v mnoha případech nezbude, než se při revizích této kategorie spotřebičů obrátit na normu pro revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání, a tou je ČSN 33 1610, která stanovuje způsob provádění kontrol a revizí el. spotřebičů s výjimkou spotřebičů podléhajících zvláštním předpisům. Tato norma vstoupila v platnost v r. 1999 a v nejbližší době by měla vstoupit v platnost novelizace této normy. Její ustanovení, především co se týče měření při revizích jsou již daleko pokročilejší a berou v úvahu fakt, že prakticky v každý moderní spotřebič obsahuje nejrůznější elektronické obvody, které vyžadují odpovídající měřicí postupy a metody pro ověření elektrické bezpečnosti spotřebiče. Proto se na ni lze obrátit i v těch případech, kdy s měřicími metodami podle jiných ČSN nelze vystačit. Takovým případem může být například měření při revizích strojů podle ČSN EN 60204-1. Z názvu normy - Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů vyplývá, že se týká kategorie spotřebičů označovaných jako stroje, tzn. spotřebičů sloužících k nějaké výrobní činnosti.

Samostatnými skupinami jsou také spotřebiče používané ve zdravotnictví - lékařské přístroje, elektrická zařízení pro hlubinné doly nebo elektrická zařízení určená do prostorů s nebezpečím výbuchu, pro jejichž revidování existují speciální normy.

Kdo je zodpovědný za provádění revizí a kontrol spotřebičů
Novela normy ČSN 33 1610 stanovuje, kdo zodpovídá za provádění revizí a kontrol spotřebičů.
Kontroly elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel ve stanovených lhůtách. Uživatel je ten, kdo spotřebič skutečně používá, nemusí to tedy být vlastník spotřebiče. Podrobnosti budou uvedeny v kapitole týkající se provádění kontrol spotřebičů.

Revizi elektrických zajišťuje :

  • provozovatel spotřebiče nebo jedná-li se o dlouhodobý pronájem, pak jeho uživatel
  • opravář spotřebiče vždy po jeho opravě, rekonstrukci nebo úpravě
  • prodejce u použitých spotřebičů před jejich novým uvedením na trh 

Pozn.: Provozovatel je definován jako právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem spotřebiče nebo jej má pronajatý a poskytuje jej k činnosti přímému uživateli. Uživatel je osoba, která spotřebič přímo užívá k činnosti.

Oprávnění k provádění revizí a kontrol
Podle ČSN 33 1600 i ČSN 33 1610 mohou kontrolu spotřebičů a ručního nářadí provádět pracovníci poučení (§4 vyhl. č. 50/1978 Sb.) s tím, že jsou o této činnosti prokazatelně poučeni. Co je tímto poučením míněno, bude uvedeno v kapitole věnované kontrolám spotřebičů. Revize ručního nářadí podle ČSN 33 1600 smí provádět pracovníci alespoň znalí (§5 vyhl. č. 50/1978 Sb. a výše), nebo pracovníci poučení (§4 vyhl. č. 50/1978 Sb.) pokud pracují pod dohledem pracovníka alespoň znalého.

Podle přílohy D nově revidované normy ČSN 33 1610 a norem pro revize spotřebičů na které se ČSN 33 1610 nevztahuje je rozsah oprávnění pro provádění revizí definován takto:

Revize spotřebičů v rámci zaměstnaneckého poměru mohou provádět pracovníci alespoň znalí (§5 vyhl. č. 50/1978 Sb. a výše), kteří jsou prokazatelně poučeni o postupech dle ČSN 33 1610. Prokazatelným poučením může být například absolvování příslušného tematického školení ve školícím středisku, které pracovníku o tom vydá písemné osvědčení.

Pro dodavatelské provádění revizí je třeba patřičné živnostenské oprávnění.
Revize připevněných spotřebičů smí provádět pouze revizní technik s příslušnou kvalifikací (§9 vyhl. č. 50/1978 Sb.).
Revize elektrických zařízení strojů smí provádět pouze revizní technik s příslušnou kvalifikací (§9 vyhl. č. 50/1978 Sb.).
Revize lékařských zařízení a přístrojů používaných ve zdravotnictví nebo spotřebičů podléhajících zvláštním předpisům, na které se nevztahuje ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600 smí provádět pouze revizní technik s příslušnou kvalifikací (§9 vyhl. č. 50/1978 Sb.) nebo dalším oprávněním požadovaným příslušnými normami.

Definice skupin spotřebičů
Z kap. 1.1.2 a 1.1.3 vyplývá, že z hlediska oprávnění i vlastního provádění revizí je třeba rozlišovat mezi jednotlivými skupinami spotřebičů definovanými příslušnými normami.

Přenosný spotřebič (ČSN 33 1610)
Spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg.

Nepřenosný spotřebič (ČSN 33 1610)
Spotřebič, který není přenosný (nad 18 kg) nebo je připevněn.

Připevněný spotřebič (ČSN 33 1610)
Spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěný na určitém místě.

Spotřebič držený v ruce (ČSN 33 1610)
Přenosný spotřebič, který je určen při použití k držení v ruce, přičemž je míněno, že je držen v ruce jako celek.

Pevně připojený spotřebič
Spotřebič, jehož napájecí přívod je pevně připojen k elektrické instalaci (např. do svorkovnice). Lze jej z hlediska oprávnění pro provádění revizí považovat za připevněný spotřebič.

Spotřebič s pohyblivým přívodem
Spotřebič, jehož napájecí přívod je odpojitelný od zdroje bez použití nástroje, tj. zakončený síťovou vidlicí (např. jednofázovou nebo trojfázovou).

Elektrické ruční nářadí (ČSN 36 1559-1)
Elektrickým motorem nebo magneticky poháněný stroj, určený k vykonávání mechanické práce a konstruovaný tak, že motor s ostatními částmi stroje tvoří sestavu, která může být snadno přenesena do místa činnosti, a která je při práci držena v ruce nebo zavěšena.

Stroj nebo strojní zařízení (ČSN 60204-1)
Montážní celek sestavený ze součástí nebo částí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, z příslušných ovládacích prvků, řídících a silových obvodů atd., vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu.

Strojní zařízení může být také montážní celek několika strojů, který je uspořádán a ovládán tak, aby fungoval jako celek a nebo vyměnitelné příslušenství ke stroji, které rozšiřuje jeho funkci. Příklady strojů, na něž se tato norma vztahuje jsou uvedeny v příloze A normy ČSN EN 60204-1.

Shrnutí
Z výše uvedeného textu vyplývá, že ze zákona existuje povinnost zajistit provádění pravidelných kontrol a revizí spotřebičů, aby byla ověřena bezpečnost jejich provozu.

.pdf Lhůty pravidelných revizí - výtah z normy (0.05MB)


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.