Audio:

Požární ochrana

Společnost TUSAN s.r.o. se zabývá zejména komplexním řešením požární bezpečnosti staveb, dodávkami materiálu požární bezpečnosti staveb a servisní činnosti v daném oboru. Požární ochranu je možné řešit jako komplexní službu a tím zejména snížit náklady na tuto oblast a dále předejít problémům jak v rámci výstavby nových objektů, tak zejména při běžném provozu Vaší společnosti. Zabezpečujeme plnění úkolů a řešení problematiky servisu, oprav a kontrol protipožárního vybavení objektů a technologií a dále řešení systému požární ochrany a plnění úkolů vyplývajících ze zákonných právních předpisů.

Projekční činnost – zpracování požárně-bezpečnostního řešení stavby

Zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby, změny staveb a změny užívání, pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

Zpracování projektů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 4, vyhlášky č. 246/2001 Sb., zejména pak :
 • samočinného hasicího zařízení
 • samočinného odvětracího zařízení - zařízení pro odvod kouře a tepla

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany, které se vztahují k vlastnímu provozování činností v objektech a vyplývají z platných předpisů o požární ochraně - zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:
 • výkon osoby odborně způsobilé ve smyslu § 15, zákona č. 133/1985 Sb., v rámci které jsou prováděny komplexní povinnosti provozovatele činnosti na úseku požární ochrany,
 • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a vypracování zápisu z preventivní prohlídky,
 • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb.),
 • vypracování podkladů pro změny ve stavební části objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru,
 • konzultace a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v souvislosti se stavebními pracemi apod.,
 • zastupování provozovatele a majitele objektu v jednání s Hasičským záchranným sborem.

Technický dozor a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany při provádění staveb

 • kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly návazností všech souvisejících projektů požárně bezpečnostních zařízení a jejich realizace na stavbě.
 • kompletaci veškerých dokladů potřebných pro kolaudační řízení od jednotlivých dodavatelů požárně bezpečnostních zařízení a jejich předání zástupcům Hasičského záchranného sboru.
 • spolupůsobení při koordinaci činností osob, které objednatel pověřil prováděním jednotlivých částí stavby, které mají vliv na požární ochranu stavby, a to tak, aby stavba byla prováděna a provedena plně v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy vztahujícími se k problematice požární ochrany.
 • projednání možností a nutnosti minimálního vybavení příslušné části komplexu z hlediska PO v případě etapizace dokončení a zajištění souhlasu HZS,
 • spolupůsobení a věcná i argumentační podpora objednatele při projednávání důsledků věcných i časových změn provádění stavby,
 • účast na zkouškách a kontrolách (individuálních a komplexních zkouškách), zkušebním provozu a záručních zkouškách,
 • účast na kolaudačních řízeních,
 • spolupůsobení při odstraňování kolaudačních závad;
 • zastupování objednatele při jednáních s dotčenými orgány státní správy, zejména pak místně příslušného hasičského záchranného sboru.

Zpracování, aktualizace a vedení příslušné dokumentace požární ochrany

Jedná se zejména o plnění povinností vyplývajících z provozování činnosti se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o následující dokumentaci :
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • posouzení požárního nebezpečí ve smyslu § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární řády ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární poplachové směrnice ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární evakuační plán ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová i grafická část.
 • dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - textová a grafická část.
 • řád ohlašovny požáru ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ve smyslu § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • požární kniha ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Zajištění požárního dozoru při pořádání společenských, kulturních a dalších akcí vyžadující dozor osob se zvláštní způsobilostí k likvidaci požáru

Zajištění požárního dozoru osobami se zvláštní způsobilostí k likvidací požáru ve smyslu § 69 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů formou požárních hlídek, které splňují podmínky zákona jednotek požární ochrany (dále jen požární hlídky), zejména pak:
 • ustanovení požárních hlídek při pořádání koncertů, společenských akcí, sportovních akcí s charakterem shromažďovacích akcí.
 • zajištění střežení objektu jako náhrady nefunkčnosti vybraných požárně bezpečnostních zařízení pří dokončování staveb.


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.