Audio:

Projekční činnost – zpracování požárně-bezpečnostního řešení stavby

Zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby, změny staveb a změny užívání, pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

Zpracování projektů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 4, vyhlášky č. 246/2001 Sb., zejména pak :
 • samočinného hasicího zařízení, lokálního hasicího zařízení
 • samočinného odvětracího zařízení - zařízení pro odvod kouře a tepla


Technický dozor a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany při provádění staveb

 • kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly návazností všech souvisejících projektů požárně bezpečnostních zařízení a jejich realizace na stavbě.
 • kompletaci veškerých dokladů potřebných pro kolaudační řízení od jednotlivých dodavatelů požárně bezpečnostních zařízení a jejich předání zástupcům Hasičského záchranného sboru.
 • spolupůsobení při koordinaci činností osob, které objednatel pověřil prováděním jednotlivých částí stavby, které mají vliv na požární ochranu stavby, a to tak, aby stavba byla prováděna a provedena plně v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy vztahujícími se k problematice požární ochrany.
 • projednání možností a nutnosti minimálního vybavení příslušné části komplexu z hlediska PO v případě etapizace dokončení a zajištění souhlasu HZS,
 • spolupůsobení a věcná i argumentační podpora objednatele při projednávání důsledků věcných i časových změn provádění stavby,
 • účast na zkouškách a kontrolách (individuálních a komplexních zkouškách), zkušebním provozu a záručních zkouškách,
 • účast na kolaudačních řízeních,
 • spolupůsobení při odstraňování kolaudačních závad;
 • zastupování objednatele při jednáních s dotčenými orgány státní správy, zejména pak místně příslušného hasičského záchranného sboru.

Požadavky na obsah požárně-bezpečnostního řešení stavby

ODDÍL OSMÝ - OBSAH A ROZSAH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
[K § 31a písm. c) zákona]

§41 Požárně bezpečnostní řešení

(1) Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů,) normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují
 • a) návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,
 • b) řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,
 • c) předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
 • d) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,
 • e) grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.

(2) Požárně bezpečnostní řešení, které je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje
 • a) seznam použitých podkladů pro zpracování,
 • b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 • c) rozdělení stavby do požárních úseků,
 • d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 • e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 • f) zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),
 • g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 • h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,
 • i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,
 • j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,
 • k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,
 • l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
 • m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 • n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh"); návrh vždy obsahuje
  • 1) způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb,
  • 2) vymezení chráněných prostor,
  • 3) určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
  • 4) stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.,
  • 5) výpočtovou část,
  • 6) stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace,
 • o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek,) včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

(3) Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků.) Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují
 • a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
 • b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
 • c) vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry,
 • d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
 • e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
 • f) umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
 • g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,)
 • h) vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest.

(4) Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní posudek.

REFERENCE – projekční činnost – požární bezpečnost staveb

Zakázka Rok Projektant
MAXIT – míchárna maltových směsí – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany 2010 SPEKTRA s.r.o.
Bytové domy Hálkova – Praha 2 – projekt požární ochrany 2010 Atelier SAEM s.r.o.
Hala Lindstrom Žebrák – rozšíření provozu – projekt požární ochrany 2010 SPEKTRA s.r.o.
Komunitní centrum a fara – Hořovice – projekt požární ochrany 2010 SPEKTRA s.r.o.
Modernizace a rekonstrukce areálu SOŠ a SOU Lipí – Praha 9 – projekt požární ochrany 2010 Atelier A CZ s.r.o.
Revitalizace NK – Klementinum – 3. etapa – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany 2010 Metroprojekt Praha a.s.
Revitalizace NK – Klementinum – 2. etapa – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany 2009-2010 Metroprojekt Praha a.s
Fáblovka – obchodní a distribuční centrum – 1.etapa – Pardubice – projekt požární ochrany 2009 INGPRO Praha s.r.o.
Penzion Valy u Mariánských Lázní – projekt požární ochrany 2009 Atelier SAEM s.r.o.
Rekonstrukce vily na Hanspaulce – projekt požární ochrany 2009 Drobný Architects
Revitalizace NK – Klementinum – 1. etapa – projekt požární ochrany, komplexní řešení požární ochrany 2008-2009 Metroprojekt Praha a.s
Revitalizace NK – Klementinum – celková koncepce požární ochrany objektu 2008 Metroprojekt Praha a.s
Hangár ABS Jet - projekt požární ochrany 2009-2010 AGA – Letiště s.r.o.
Rekonstrukce hangáru F – letiště Praha Ruzyně - projekt požární ochrany 2009 ČSA a.s.
Letiště Bratislava – výstavba Terminálu - projekt požární ochrany – řešení zabezpečení požární ochrany objektu, koordinace profesí 2008-2010 AGA – Letiště s.r.o.
Letiště České Budějovice – kompletní rekonstrukce a dostavba - projekt požární ochrany 2008 Nikodem a partner s.r.o.
Letiště AERO Vodochody – Terminál - projekt požární ochrany 2007-2008 Nikodem a partner s.r.o.
Bytový komplex Beroun, výstavba řadových RD HARMONIE Beroun - projekt požární ochrany 2007-2008 SPEKTRA s.r.o.
Přístavba knihovny Zdice - projekt požární ochrany 2006 MěÚ Zdice
Letiště Praha - Mosty Apron D1 - projekt požární ochrany 2006 Letiště Praha s.p.
Hala Lubná - projekt požární ochrany 2006 RAKOTRANS Rakovník s.r.o.
Hangár G - projekt pro územní řízení - projekt požární ochrany 2005-2006 České aerolinie a.s.
Terminál Sever 2 - letiště Praha Ruzyně - realizační dokumentace - projekt požární ochrany 2005-2006 Letiště Praha s.p.
Nikodem a partner s.r.o.
Hangár AVIATION SERVICE a.s. - projekt požární ochrany 2005 Nikodem a partner s.r.o.
Parking D - Letiště Praha Ruzyně - projekt požární ochrany 2005 Nikodem a partner s.r.o.
Hala EKIS s.r.o. - projekt požární ochrany 2005 EKIS s.r.o.
Adaptace pavilonu B SOŠ Praha 9 - projekt požární ochrany 2005 EKIS s.r.o.
Výrobní areál Hostomice - MANDÍK a.s. - projekt požární ochrany 2005 MANDÍK a.s., SPEKTRA s.r.o.
Výrobní haly ALBION - Osov - projekt požární ochrany 2005 ALBION GROUP s.r.o.
Centrální hasičská stanice - letiště Praha Ruzyně - projekt požární ochrany 2004-2006 Nikodem a partner s.r.o.
Úprava výrobních hal Osov - ALBION 2004 ALBION Group s.r.o.
Divadlo Česká Lípa 2004 MORIX s.r.o.
Sportovní hala Vrchlabí 2004 MORIX s.r.o.
CEMBRIT laboratoř 2004 SPEKTRA s.r.o.
Víceúčelový dům Uherské Hradiště 2004 Ing.arch.Drobný
IGY České Budějovice 2004 BAZILIKA Č.B. v.o.s.
Depo autocisteren - letiště Praha Ruzyně 2004 Nikodem a partner s.r.o.
Penzion KLÍMA Františkovy Lázně 2003 Janka Klímová
ZŠ Vrchlabí - rekonstrukce pavilonu U2.2 2003 MORIX s.r.o.
Obytné domy Šeberov 2003 Hl.m.Praha
Obchodně administrativní sídlo ALBION - Praha 2003 ALBION Group s.r.o.
Domov důchodců Rudná - změna stavby před dokončením 2003 JEŽ s.r.o.
TERMINÁL SEVER 2 - letiště Praha Ruzyně 2002-2007 Nikodem a partner s.r.o.
KOLEKTORY - letiště Praha Ruzyně 2002-2005 Nikodem a partner s.r.o.
Divadlo Jaroměř - rekonstrukce divadla 2002 Město Jaroměř
Rekonstrukce hangáru A - letiště Praha Ruzyně 2002 ČSL s.p.
Základnové stanice GSM Paegas Praha, Bratronice, Vyskeř 2000 Radiomobil a.s.
Administrativní budova - GLAVERBEL CZECH a.s. Teplice 2000 GLAVERBEL CZECH a.s.
Rekonstrukce a dostavba hotelu SAVOY - WESTEND Špindlerův Mlýn 2000 BENNET a.s.
NCN Beroun - rekonstrukce objektu 1999 NCN Beroun
Terasy Červený Vrch - výstavba obytného komplexu 1999 SKANSKA - Červený Vrch s.r.o.
Stavby mostů Praha a.s. - zařízení staveniště - silniční okruh - stavba 517 - Řepy-Ruzyně 1999 SMP a.s.
Skladovací hala - Karlovarská 614/111 Praha 6 1999 A.P.B. a.s.
Výrobní závod MECAPLAST Žebrák 1999 MECAPLAST Žebrák
Divadlo Slaný - rekonstrukce divadla 1998-99 Město Slaný
TRANSKAM Hořovice - přístavba skladu 1998 TRANSKAM Hořovice
Obchodně tranzitní areál Kněževes - Administrativní budova 1998 GREBNER spol.s.r.o.
HOTEL SAP Žebrák 1998 Atelier SAP s.r.o.
POLICIE ČR - rekonstrukce objektu Bartolomějská 13 Praha 1998 DERA s.r.o.
POLICIE ČR - rekonstrukce objektu Krakovská Praha 1 1998 DERA s.r.o.
Výrobní závod AssiDomäm Packaging ČR - Žebrák 1998 AssiDomän Packaging ČR
Výrobní závod LIPO Český Krumlov - rekonstrukce 1997-98 LINDE POHOHY
Výrobní závod LINDE FRIGERA Beroun
rekonstrukce a přístavba výrobních a skladovacích objektů 1996-98 LINDE FRIGERA


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.