Audio:

Servis protipožárního vybavení

Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. ,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 2, 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména pak:
 • přenosných hasicích přístrojů,
 • zařízení pro zásobování požární vodou - vnějších a vnitřních hydrantů,
 • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřové klapky, požární a kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
servis 2
servis 1


KONTROLY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ:

Problematiku kontrol, údržby a oprav HP řeší prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/ 2001 Sb., ust. § 9 a 10, kde se mj. uvádí, že osoba provádějící tyto činnosti, je musí provádět v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje. Průvodní dokumentací servisu HP je soubor technologických postupů servisu HP kompletní produkce příslušného výrobce. Průvodní dokumentaci na kontroly HP získá, a tudíž oprávněnou osobou se stává absolvent kurzu pořádaného výrobcem daných HP (případně jím pověřenou osobou), který úspěšně složí závěrečnou zkoušku pod dozorem nezávislého orgánu uznaného národními odpovědnými orgány, v souladu s ČSN ISO 11 602-2, norm. příloha A. Společně s nabytím průvodní dokumentace získá i oprávnění ve formě průkazu a certifikát, kterými navenek prokazuje způsobilost k uvedené činnosti. Vše v souladu s výše uvedenou vyhláška MV ČR. Platnost těchto dokumentů je tři roky. Po této době má příslušná osoba povinnost zúčastnit se obnovovacího kurzu, nebo již neplatnou průvodní dokumentaci vrátit a tím tuto činnost přestat vykonávat. Dokladování provedení kontroly HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.)
 • plomba (plastová nebo olověná) s vyznačením data provedení a identifikací realizátora kontroly
 • kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora kontroly
 • protokol vystavený realizátorem kontroly
Provádění údržby, oprav a plnění (tzv. dílenský servis) HP je samostatnou, od pravidelné roční kontroly prováděné přímo na místě u zákazníka zcela se odlišující, činností. V rámci dílenského servisu se provádí mj. periodické zkoušky tlakových nádob a plnění nádob plyny (CO2). Tyto činnosti nejsou možné bez kvalitního dílenského vybavení a spadají do kompetence státního odborného dozoru - Institutu technické inspekce Praha (ITI). Ten po provedení kontroly skutečného stavu a v případě prokázání splnění stanovených požadavků (nutnost zaštítění pracovníkem s osvědčením k dané odbornosti vystavené rovněž ITI), vydá subjektu oprávnění k provádění periodických tlakových zkoušek pro nádoby všech typů HP, případně oprávnění k plnění nádob plyny - pro hasicí přístroje CO2.

Toto jsou nezbytné předpoklady k tomu, aby výrobce daných HP mohl s žadatelem vstoupil v jednání, následně prověřil jeho technologickou a personální vybavenost a systém řízení jakosti. V případě prokázání splnění nezbytných kvalitativních požadavků pak výrobce daných HP může přikročit k proškolení zaměstnanců žadatele, svěřit žadateli svou průvodní dokumentaci k dílenskému servisu a vydat zmocnění k provádění údržby, oprav a plnění HP.

Dokladování provedení dílenského servisu HP (dle Vyhl. č. 246/2001 Sb.):
 • plomba s vyznačením dat provedení a identifikací realizátora dílenského servisu,
 • kontrolní štítek s vyznačením data a identifikačními údaji realizátora dílenského servisu, protokol vystavený realizátorem dílenského servisu.
Pozn.: Plomba se po provedení dílenského servisu a nainstalování HP po servisu zpět na stanoviště u uživatele nahrazuje plombou osoby, která instalaci provedla. Štítek realizátora dílenského servisu zůstává umístěný na HP po celou dobu platnosti provedeného servisu. Uživateli HP je dokládán protokol o provedeném dílenském servisu vystavený jeho realizátorem. Nikoliv osobou provádějící kontrolu HP. Tímto protokolem se uživatel prokazuje po celou dobu platnosti provedeného servisu.

TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.