ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bezpečnost práce BOZP

Zabýváme se zejména řešením BOZP jako celku. V oblasti BOZP řešíme zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru provozu, případně činnosti objednatele. V rámci dodávek vybavení BOZP jsme schopni dodávat základní bezpečnostní značení a dále osobní ochranné prostředky pro veškeré pracovní činnosti.

 • zpracování dokumentace BOZP prevence rizik dle požadavku zákoníku práce
 • zpracování dokumentace - Kategorizace prací
 • zpracování Směrnice pro poskytování OOPP
 • vedení dokumentace k pracovním úrazům
 • kontrolní a poradenská činnost prohlídky provozů a pracovišť
 • stanovení rizikových pracovišť
 • provedení Prověrky bezpečnosti práce
 • spolupráce s orgány státní správy
 • smluvní řešení problematiky BOZP
 • dodání a instalace bezpečnostního značení
 • dodání a instalace výstražných tabulky
 • dodání materiálu BOZP - např. ohraničující pásky, lekárničky, výstražné značení, osobní ochranné prostředky atd.

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP

 • kontrola a vyhodnocení stavu dodržování obecně platných předpisů o BOZP, vypracování návrhu opatření, pravidelné preventivní prohlídky pracovišť
 • neprodlené upozornění na závady, které mohou ohrozit BOZP, jejich projednání s odpovědným pracovníkem objednatele a navržení potřebných preventivních opatření,
 • pomoc s evidencí pracovních úrazů a vyšetřováním jejich příčin,
 • vedení dokumentace BOZP,
 • vyhledávání a posuzování pracovních rizik,
 • zajišťování opatření k poskytování první pomoci,
 • zpracování traumatologických plánů a další dokumentace,
 • dle zhodnocení rizik vypracování seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek a hygienických prostředků, přidělovaných zaměstnancům,
 • zpracování harmonogramu revizí, kontrol a školení obsluh vyhrazených technických zařízení,
 • kontrola termínů specifických školení a zdravotních prohlídek,
 • vybavení pracovišť bezpečnostními tabulkami a materiálem BOZP,
 • zpracování interního předpisu - zakázané práce ženám a mladistvým,
 • zpracování interního předpisu - zabezpečení BOZP ve firmě,
 • vypracování bezpečnostních předpisů k obsluze jednotlivých zařízení,
 • spolupráce při prověrkách Státního odborného dozoru,
 • průběžné informování o nových předpisech BOZP,
 • poradenská činnost pro vedoucí pracovníky (osobně či telefonicky).

Školení a odborná příprava osob na úseku bezpečnosti

 • vypracování osnov pro předepsaná školení,
 • školení formou prezenčních kurzů,
 • odborná a speciální školení (školení práce ve výškách, školení řidičů, školení řidičů VZV atd.)

 

V případě dotazů a poptávek na řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Vašeho požadavku jsme Vám k dispozici na uvedených kontaktech. 

Kontaktní údaje:

Petr Němec
technik BOZP
+420 602 277 072
Bc. Jan Tuček   
technik BOZP
+420 602 311 649
Klára Burianova, DiS technik BOZP
+420 602 360 297
burianova@tusan.cz
 
sekretariát společnosti
+420 311 637 448