ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekční činnost - PBŘ

Upozorňuje zákazníky, že z důvodu zaplnění kapacity je momentálně zastaven příjem zakázek na zpracování Požárně bezpečnostního řešení staveb. Zakázky nepřijímáme do 31. 1. 2024.

Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) staveb a změn staveb, pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentaci a další podrobnější dokumentace. Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme tzv. dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby. Požárně bezpečnostní řešení řeší požární bezpečnost Vašeho objektu. Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Předkládá se v rámci schvalovacího procesu k posouzení zabezpečení objektu nebo stavby z hlediska požární ochrany. Požárně bezpečnostní řešení posuzuje navrhovanou stavbu a hodnotí, zda stavba splňuje všechny požadavky příslušných norem a souvisejících předpisů. Schvalování požárně bezpečnostního řešení stavby provádí zaměstnanci hasičského záchranného sboru na odboru prevence u jednotlivých územních odborů. Na základě výsledků je pak dokumentace dále předána k dalšímu řízení o vydání stavebního povolení. Požárně bezpečnostní řešení tedy řeší požární bezpečnost vašeho objektu.

Zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby, změny staveb a změny užívání, pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41, vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

Požárně bezpečnostní řešení - požadavky na obsah :

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků  právních  předpisů, normativních požadavků a z podmínek  vydaného  územního  rozhodnutí.  Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

 • návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,
 • řešení  příjezdových  komunikací,  popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,
 • předpokládaný   rozsah   vybavení   objektu   vyhrazenými  požárně  bezpečnostními  zařízeními,  včetně  náhradních  zdrojů  pro  zajištění  jejich provozuschopnosti,
 • zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření  potřeby  zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,
 • grafické  vyznačení  umístění  stavby  s  vymezením předpokládaných odstupových,    popřípadě    bezpečnostních   vzdáleností,   příjezdové  komunikace  a  nástupní  plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.

 

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení - podklady pro zpracování:

Základní podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby je stavební část projektové dokumentace, která musí obsahovat :

 • půdorysy jednotlivých pater objektu
 • řez objektem
 • průvodní a technickou zprávu k projektu
 • situaci umístění objektu na pozemku v měřítku max. 1:500
 • výpis z katastru nemovitostí ve vztahu k pozemku dotčeného stavbou

Podklady lze předat v tištěné podobě, nebo zaslat e-mailem na uvedené adresy. Formát pro zaslání v digitální podobě je PDF, nebo DWG.

Předané podklady v tištěné podobě vracíme zpět zadavateli - projektové podklady v tištěné podobě nearchivujeme.

U složitějších staveb, staveb výrobních a skladových objektů je dále požadováno : 

 • výpis z katastru nemovitostí ve vztahu k pozemku dotčeného stavbou
 • popis technologie a technologického vybavení 
 • popis typu skladování, včetně specifikace skladovaných látek 
 • popis vytápění, větrání a klimatizace 
 • popis pracovního režimu, obsluhy technologie, stanovení počtu osob atd. 
 • popis výrobního procesu, zpracovávaných látek, surovin, konečných výrobků 
 • bezpečnostní řešení objektu ve vztahu k řešení zabezpečení požární ochrany

Pokud je požadováno vyjádření Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru je třeba po zpracování PBŘS o toto požádat na přiloženém formuláři.

Doba potřebná pro zpracování - max. do 10-ti pracovních dnů u jednoduchých staveb (např. rodinných domků, přístaveb, nástaveb, změn užívání atd.) U složitějších staveb je doba potřebné pro zpracování stanovena na základě jednání se zadavatelem.

Cena - cena za zpracování PBŘS je stanovena při předání podkladů a zadání zpracování PBŘS. Cenu za zpracování PBŘS nesdělujeme předem před předáním podkladů a telefonicky.

Základní provedení PBŘS - základní počet pare 4 (3+1), dokumentace obsahuje textovou část dokumentace a grafickou část dokumentace (vymezení odstupových vzdáleností ve vztahu k sousedním stavbám a pozemkům)

Základní provedení PBŘS - složitější stavby - zpracováno v rozsahu dle požadavku zadavatele a obsahuje :

 • základní počet pare 4 (3+1), dokumentace obsahuje textovou část a grafickou část 
 • specifikace požadavků projektu PO pro navazující profese - elektro, VZT, TZB, EPS atd.
 • upřesnění požadavků pro ostatní profese - stavební část, statika, technologie atd.

V základním řešení není řešeno, nebo zadáno zpracování projektů profesí navazujících nebo požadovaných PBŘS - např. ZOTK, EPS, SHZ atd.

Požadavky na podklady ( u složitějších a větších staveb se předpokládá dodání podkladů minimálně  v následujícím rozsahu) :

 • podklady - stavební část - v digitální podobě - formát DWG, případně PDF
 • technická zpráva - stavební část - v digitální podobě v editovatelné formě
 • technické zpráva navazujících profesí - elektro, VZT, TZB, technologie - v digitální podobě v editovatelné formě


V případě dotazů a poptávek na vypracování požárně bezpečnostního řešení pro Vaší stavbu jsme Vám k dispozici na uvedených kontaktech. 

Kontaktní údaje:

Jaroslav Koláček
projektant PBŘ
+420 602 484 803
Bc. Jan Tuček
projektant PBŘ
+420 602 311 649
 
 
 
 
sekretariát společnosti
+420 311 637 448

 Reference:

Výrobní závod LINDE FRIGERA Beroun
rekonstrukce a přístavba výrobních a skladovacích objektů
1996-98
LINDE FRIGERA
Výrobní závod LIPO Český Krumlov - rekonstrukce
1997-98
LINDE POHOHY
Divadlo Slaný - rekonstrukce divadla
1998-99
Město Slaný
TRANSKAM Hořovice - přístavba skladu
1998
TRANSKAM Hořovice
Obchodně tranzitní areál Kněževes - Administrativní budova
1998
GREBNER spol.s.r.o.
HOTEL SAP Žebrák
1998
Atelier SAP s.r.o.
Výrobní závod AssiDomäm Packaging ČR - Žebrák
1998
AssiDomän Packaging ČR
SKANSKA-STAV s.r.o.
GREBNER spol.s.r.o.
NCN Beroun - rekonstrukce objektu
1999
NCN Beroun
Terasy Červený Vrch Praha - výstavba obytného komplexu
1999
SKANSKA - Červený Vrch s.r.o.
Stavby mostů Praha a.s. - zařízení staveniště - silniční okruh - stavba 517 - Řepy-Ruzyně
1999
SMP a.s.
Skladovací hala - Karlovarská 614/111 Praha 6
1999
A.P.B. a.s.
Výrobní závod MECAPLAST Žebrák
1999
MECAPLAST Žebrák
Základnové stanice GSM Paegas Praha, Bratronice, Vyskeř
2000
Radiomobil a.s.
Administrativní budova - GLAVERBEL CZECH a.s. Teplice
2000
GLAVERBEL CZECH a.s.
Rekonstrukce a dostavba hotelu SAVOY - WESTEND Špindlerův Mlýn
2000
BENNET a.s.
Divadlo Jaroměř - rekonstrukce divadla
2002
Město Jaroměř
Rekonstrukce hangáru A - letiště Praha Ruzyně
2002
ČSL s.p.
TERMINÁL SEVER 2 - letiště Praha Ruzyně
2002 - 2007
Nikodem a partner s.r.o.
KOLEKTORY - letiště Praha Ruzyně
2002 - 2005
Nikodem a partner s.r.o.
Penzion KLÍMA Františkovy Lázně
2003
Janka Klímová
ZŠ Vrchlabí - rekonstrukce pavilonu U2.2
2003
MORIX s.r.o.
Obytné domy Šeberov
2003
Hl.m.Praha
Obchodně administrativní sídlo ALBION - Praha
2003
ALBION Group s.r.o.
Úprava výrobních hal Osov - ALBION
2004
ALBION Group s.r.o.
Divadlo Česká Lípa
2004
MORIX s.r.o.
Sportovní hala Vrchlabí
2004
MORIX s.r.o.
CEMBRIT Beroun laboratoř
2004
SPEKTRA s.r.o.
Víceúčelový dům Uherské Hradiště
2004
Ing.arch.Drobný
IGY České Budějovice
2004
BAZILIKA Č.B. v.o.s.
Centrální hasičská stanice - letiště Praha Ruzyně
2004 - 2006
Nikodem a partner s.r.o.
Depo autocisteren - letiště Praha Ruzyně
2004
Nikodem a partner s.r.o.
Hangár AVIATION SERVICE a.s. – letiště Praha Ruzyně
2005
Nikodem a partner s.r.o.
Parking D - Letiště Praha Ruzyně
2005
Nikodem a partner s.r.o.
Hala EKIS s.r.o.
2005
EKIS s.r.o.
Výrobní areál Hostomice - MANDÍK a.s.
2005
MANDÍK a.s., SPEKTRA s.r.o.
Výrobní haly ALBION - Osov
2005
ALBION GROUP s.r.o.
Hangár G - projekt pro územní řízení
2005 - 2006
České aerolinie a.s.
Letiště Praha - Mosty Apron D1
2006
Letiště Praha s.p.
Hala Lubná
2006
RAKOTRANS Rakovník s.r.o.
Letiště AERO VODOCHODY - TERMINÁL
2007 - 2008
Nikodem a partner s.r.o.
Letiště České Budějovice – kompletní rekonstrukce a dostavba
2008
Nikodem a partner s.r.o.
Bytový komplex HARMONIE Beroun
2007 - 2008
SPEKTRA s.r.o.
Rekonstrukce hangáru F – letiště Praha Ruzyně
2009
ČSA a.s.
NK – Klementinum Praha – revitalizace Národní knihovny
2009 – 2011
Metroprojekt Praha a.s.
Letiště Bratislava – výstavba Terminálu - projekt požární ochrany – řešení zabezpečení požární ochrany objektu, koordinace profesí
2008 - 2011
AGA – Letiště s.r.o.
Letiště Pardubice – terminál
2012 – 2015
AGA – Letiště s.r.o.
Letiště Poprad
2012 - 2013
AGA – Letiště s.r.o.
Hotel Grand Beroun
2012
BEST WESTERN
GARNI Hotel Beroun
2012 – 2013
Hotel Invest Beroun s.r.o.
Výrobní hala ALBIXON Osov
2013
ALBIXON s.r.o.
Hangár LOM Malešice
2013 – 2014
Nikodem a partner s.r.o.
Stavební úpravy VŠE Praha
2013 – 2015
Ing. Arch. Jan Havlíček
Akademie veřejného investování - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
2014
HELIKA a.s.
Základní heliport HEMS - České Budějovice
2014
AGA – Letiště s.r.o.
Sídlo firmy LASVIT Nový Bor
2014
ov architekti s.r.o.
Cembrit – výzkumné a vývojové centrum
2015
SPEKTRA spol. s r.o., Beroun
EnerSys Hostomice - přístavba haly č. 5 a stavební úpravy
2015
ASPIRA - projekční ateliér
Přístavba výrobní haly MANDÍK a.s. Hostomice
2015
SPEKTRA spol. s r.o., Beroun
Bytový dům ,,Z“, Na Hřebenkách, Praha 5
2015
AGA – Letiště s.r.o.
Návštěvnické centrum Terminálu 1 a navazující interiérové úpravy
2015 - 2016
Chapman Taylor International Services s.r.o.
Letiště Praha - terminál T1, SO 02 – pasové filtry a komerční zóna
2015 - 2016
METROPROJEKT Praha a.s.
Kogenerační kontejnery
2016
TEDOM
Výrobní linka – AK páska – Králův Dvůr
2016
EVERGOLD s.r.o.
VŠE Praha – depozitář, archiv
2016
VŠE Praha
Sklad Tchibo Cheb
2016
Strabag Praha
Ředitelství Lázní – Lázně Bělohrad
2017
Drobný Architects
Poklopové pece II – KWW Bilstein Králův Dvůr
2017
SPEKTRA spol. s r.o., Beroun
Prst A – Gate 3-4 – Letiště Praha Ruzyně – rekonfigurace stání
2017
AGA – Letiště s.r.o.
Hotel ALEX Beroun
2017
Studio LIVE Beroun
Hala G – Malešiče – stavební úpravy, rekolaudace
2017
NEOS INVEST a.s.
Výrobní hala Rajsk - Týn nad Vltavou
2017
APLAN Příbram
Stavební úpravy - Bus Gate - Prst C - Letiště Praha Ruzyně
2018
Letiště Václava Havla, Praha
Stavební úpravy Hornbach Plzeň - zastřešení výdeje zboží
2018
A.S.S.A. architekti s.r.o.
Skladová hala - Keramet Králův Dvůr 
2018
Keramet spol.s.r.o.
Výrobní a skladová hala, administrativní budova - Richmont - CZ 
2018 Richmont - CZ a.s.
Administrativní budova, hala, sklad - Hostomice 
2019
SOREX s.r.o.
GŠ AČR - budova K - rekonstrukce 
2019
ČR - Ministerstvo obrany
Výrobní hala Cereus - Klínec 
2019
Cereus s.r.o.
Restaurace Burger King - Terminál 1 - Letiště Praha Ruzyně
2019
Lagardere Travel Retail a.s.
Sídlo firmy LASVIT - Nový Bor 
2019
LASVIT s.r.o.
Sklad pohonných hmot - změna hasiva - Heřmanův Městec
2019
ČR - Správa státních hmotných rezerv
Rozšíření VIP salonku - Terminál 2 - Letiště Praha Ruzyně 
2019
Letiště Václava Havla, Praha Ruzyně
Přístavba skladové haly - HEAP CO 2000 Žebrák
2019
HEAP CO 2000 s.r.o.
Areál Kbely - polyfunkční centrum
2019
Maloja Investment SICAV a.s.
Přístavba Základní školy, Komenského 249, Beroun
2019 Město Beroun 
Betonárka TBG - Česká Lípa 
2020 Spektra, spol. s r.o.
Nemocnice U Apolináře - porodní boxy 
2020 SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Masarykovo divadlo, Jičín 
2020 MEPRO s.r.o.
ZMV - areál Veleslavín 
2020 ra15 a.s.
Hangár letiště Strakonice 
2020 AGA - Letiště s.r.o.
Kulturní centrum ŘÍP, Roudnice nad Labem 
2020 MEPRO s.r.o.
Polyfunkční objekt Kbely 
2020 4DS, spol. s r.o.
Carrier Beroun - vestavba linky do výrobní haly 
2020 AU plan s.r.o.
Letiště Praha Ruzyně - Terminál 3 - rekonstrukce 
2020 ra15 a.s.
Letiště Praha Ruzyně - Terminál 1 - vestavba čekárna B20
2020 IKA VIN 112 a.s.
Rabasova galerie, Rakovník 
2020 MEPRO s.r.o.
Letiště Čáslav 
2020 AGA - Letiště s.r.o.
FVE Daunen Kamýk nad Vltavou 
2020 PSV management s.r.o.
Revitalizace areálu ZS MV, Veleslavín 
2021 ra15 a.s.
Hotel Golden, Harachov 
2021 Ing. arch. Radek Lizna 
Rekonstrukce MŠ Vrchlického, Beroun
2021 Spektra PRO spol. s r.o.
Obchodní centrum Globus Plzeň - mycí centrum 
2021 KORES, s.r.o.
Trafostanice Dražice  2021 ENGIE Services a.s.
Rekonstrukce haly F1 - vodní dílo Želivka  2021 PROVOD s.r.o.