ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požárů, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. Účelem dokumentace zdolávání požárů je vytvořit dokument pro jednotku požární ochrany, který by jí poskytl informace o objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na možné komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů. 

Dokumentace zdolávání požárů

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen "operativní plán") a operativní karta zdolávání požárů (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Operativní plán se zpracovává pro objekty nebo zařízení, ve kterých jsou složité podmínky pro zdolávání požáru. Podle schváleného posouzení požárního nebezpečí může být stanoveno, že operativní plán se zpracovává i pro jednotlivé objekty se zvýšeným požárním nebezpečím. Operativní plán tvoří

 • základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, nejsložitější variantu požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany,
 • vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje
 • textovou část s operativně taktickou charakteristikou objektu, např. údaje o objektu, stručný popis technologie výroby, zdroje vody, technická zařízení včetně hasicích zařízení, přístupové komunikace, únikové cesty,
 • grafickou část s plánem objektu, včetně okolních objektů, zdrojů vody a komunikací.

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

Operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou méně složité podmínky pro zdolávání požáru. Operativní kartu tvoří

 • textová část, která obsahuje charakter objektu, konstrukční zvláštnosti objektu, evakuační cesty, vnitřní rozvod požární vody, popis míst uzávěru plynu, vypnutí elektrické energie, zapojení nouzového osvětlení,
 • grafická část, která obsahuje plán objektu, podle potřeby i vedlejší objekty, komunikace, zdroje vody.

Dokumentace zdolávání požáru je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požáru uložena na trvale přístupném místě.

Jestliže dokumentace zdolávání požárů obsahuje utajované skutečnosti, jednotky hasičských záchranných sborů okresů, právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo jejich odpovědní zástupci při jejím zpracovávání a používání dodržují ustanovení zvláštních předpisů.

Stávající právní úpravu představuje vyhláška Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších změn a novelizací, která jednak přesněji definuje okruh povinných subjektů ke zpracování DZP, a to činnostmi s vysokým požárním nebezpečím a dále pak v § 18, kde jsou definovány složité podmínky pro zásah.

Složité podmínky pro zásah

Pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o požární ochraně se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za okolností, kdy jsou tyto činnosti provozovány

 • v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (např. podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),
 • v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (např. výroba, skladování nebo prodej výbušin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším),
 • za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zvláštního právního předpisu,
 • v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky,
 • v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
 • ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.

Uvedený výčet se může zdát velmi obsáhlý, ale proti předcházející právní úpravě dochází ke snížení počtu povinných subjektů, které DZP mají povinnost zpracovat.

V čem se však mnoho nemění je obsah a rozsah dokumentace zdolávání požárů, který je uveden v § 34 vyhlášky. 

Dále je důležité vědět, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.

POZOR! Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí nebo provede v rozporu s § 6a odst. 7 zákona č. 133/1987 Sb. změnu, která má vliv na obsah schváleného posouzení požárního nebezpečí, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, bez odsouhlasení dokumentace zdolávání požárů nebo provede v rozporu s § 6b odst. 7 zákona č. 133/1987 Sb. změnu, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Dokumentaci zdolávání požáru může zpracovat osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany. Dokument poté právnická nebo podnikající fyzická osoba musí předložit ve dvou vyhotoveních ke schválení orgánu státního požárního dozoru.

V případě zájmu o zpracování dokumentace zdolávání požáru, přípradně o konzultaci ohledně rozsahu a obsahu dokumentace se obracejte na : 

Bc. Jan Tuček  tucek@tusan.cz +420 602 311 649
Kateřina Veverková  veverkova@tusan.cz          +420 311 637 448
Klára Burianová DiS.        burianova@tusan.cz +420 602 360 297
Petr Němec  nemec@tusan.cz +420 602 277 072